Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 20:31 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

     วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมดุสิตา อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (2560-2579) ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บรรยายสรุปการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีที่ตั้ง 2 แห่ง แห่งแรกคือเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ และแห่งที่สองเขตการศึกษาย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งการทำงานมีลักษณะการบูรณาการร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น และทำงานอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ทำการวิเคราะห์ และจัดลำดับปัญหาร่วมกับชุมชนของท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาในด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ได้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นอย่างตรงเป้าหมาย โดยใช้องค์ความรู้และศักยภาพแห่งการพัฒนา ในการสร้างบัณฑิตคุณภาพและครูคุณภาพ ให้แก่สังคม ตามแนวพระราโชบายสืบไป พร้อมกันนี้ได้บรรยายพิเศษ แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เกี่ยวกับพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น และความสำคัญของครู โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมฟังการบรรยาย
วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมดุสิตา อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (2560-2579) ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บรรยายสรุปการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีที่ตั้ง 2 แห่ง แห่งแรกคือเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ และแห่งที่สองเขตการศึกษาย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งการทำงานมีลักษณะการบูรณาการร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น และทำงานอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ทำการวิเคราะห์ และจัดลำดับปัญหาร่วมกับชุมชนของท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาในด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ได้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นอย่างตรงเป้าหมาย โดยใช้องค์ความรู้และศักยภาพแห่งการพัฒนา ในการสร้างบัณฑิตคุณภาพและครูคุณภาพ ให้แก่สังคม ตามแนวพระราโชบายสืบไป พร้อมกันนี้ได้บรรยายพิเศษ แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เกี่ยวกับพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น และความสำคัญของครู โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมฟังการบรรยาย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 20:31 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23