Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กิจกรรม "ประเทศไทย ยุค Digital 4.0 ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด"

วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 14:49 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ประเทศไทยยุค Digital 4.0 ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์แวววัน ชมพูนุช ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานว่า รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการออม โดยจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อเป็นกองทุนบำนาญสำหรับคนไทยที่มีอาชีพอิสระ โดยให้สิทธิแก่ผู้มีอาชีพอิสระในการออมเงินแล้วรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยรัฐช่วยจ่ายเงินสมทบให้ และยังได้รับผลตอบแทนจากาการลงทุน พร้อมกับสิทธิที่จะได้รับบำนาญเมื่อเกษียณอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักการออมกับ กอช. และเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตยามเกษียณอายุ (60 ปี) อีกทั้งยังให้นักศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการเงิน Digital สังคมไร้เงินสด ในยุคประเทศไทย 4.0 โดยกิจกรรมมี 2 ช่วงคือ ช่วงแรกเป็นการบรรยายเรื่อง "กองทุนการออมแห่งชาติ" โดยได้รับเกียรติจาก นางสมศรี เพลิงผา คลังจังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากร และในช่วงที่ 2 การบรรยายเรื่อง "ประเทศไทยยุค Digital 4.0 ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากธนาคารไทยพาณิชย์ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ประเทศไทยยุค Digital 4.0 ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์แวววัน ชมพูนุช ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานว่า รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการออม โดยจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อเป็นกองทุนบำนาญสำหรับคนไทยที่มีอาชีพอิสระ โดยให้สิทธิแก่ผู้มีอาชีพอิสระในการออมเงินแล้วรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยรัฐช่วยจ่ายเงินสมทบให้ และยังได้รับผลตอบแทนจากาการลงทุน พร้อมกับสิทธิที่จะได้รับบำนาญเมื่อเกษียณอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักการออมกับ กอช. และเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตยามเกษียณอายุ (60 ปี) อีกทั้งยังให้นักศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการเงิน Digital สังคมไร้เงินสด ในยุคประเทศไทย 4.0 โดยกิจกรรมมี 2 ช่วงคือ ช่วงแรกเป็นการบรรยายเรื่อง "กองทุนการออมแห่งชาติ" โดยได้รับเกียรติจาก นางสมศรี เพลิงผา คลังจังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากร และในช่วงที่ 2 การบรรยายเรื่อง "ประเทศไทยยุค Digital 4.0 ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากธนาคารไทยพาณิชย์ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 14:49 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23