Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

Book & IT Fair 2018 @NSRU

วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 15:11 น.
อาคารบรรณราชนครินทร์

    วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงาน Book & IT Fair 2018 @NSRU โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพีธี ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า โครงการ “บุ๊คส์ แอนด์ไอทีแฟร์ 2018” ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงการดำเนินกิจกรรม ผลงานการให้บริการวิชาการ การสนับสนุนการจัดการศึกษา การจัดแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทั้งด้านห้องสมุด และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดหาไว้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เหมาะสมตามแนวทางการจัดการศึกษาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กามอบรางวัลวุดยอดนักอ่านนักยืม กิจกรรมเสวนานักเขียนในหัวข้อเรื่อง “กรรัมภา” โดย นางสาวกนิษฐา ปานเกตุ กิจกรรมประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ และการแนะนำข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงาน Book & IT Fair 2018 @NSRU โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพีธี ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า โครงการ “บุ๊คส์ แอนด์ไอทีแฟร์ 2018” ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงการดำเนินกิจกรรม ผลงานการให้บริการวิชาการ การสนับสนุนการจัดการศึกษา การจัดแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทั้งด้านห้องสมุด และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดหาไว้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เหมาะสมตามแนวทางการจัดการศึกษาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กามอบรางวัลวุดยอดนักอ่านนักยืม กิจกรรมเสวนานักเขียนในหัวข้อเรื่อง “กรรัมภา” โดย นางสาวกนิษฐา ปานเกตุ กิจกรรมประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ และการแนะนำข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 15:11 น.

สถานที่จัดงาน
อาคารบรรณราชนครินทร์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23