Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 10:22 น.
ห้องประชุมร่มพยอม 812

    เมื่อวันที่22 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวา ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผศ.ดรบัญญัติ ชำนาญกิจอธิการบดีมหาวิทยาลัราชภัฏนครสวรรค์เป็นประธานในพิธี ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ที่ได้รับพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญอิสริยาภรณ์ จำนวน 30 ท่าน ในที่นี่นี้ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ได้แก่ นายจรินทร์ เทศวานิช พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ได้แก่ นายวุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ได้แก่นายพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์,นายมงคล แพทองคำ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญอิสริยาภรณ์เหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณค่าในการทำงานด้วยความานะอุตสาหะของผู้ได้รับ เป้นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผู้ทำงานเพื่อ "พระราชา"
เมื่อวันที่22 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวา ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผศ.ดรบัญญัติ ชำนาญกิจอธิการบดีมหาวิทยาลัราชภัฏนครสวรรค์เป็นประธานในพิธี ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ที่ได้รับพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญอิสริยาภรณ์ จำนวน 30 ท่าน ในที่นี่นี้ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ได้แก่ นายจรินทร์ เทศวานิช พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ได้แก่ นายวุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ได้แก่นายพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์,นายมงคล แพทองคำ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญอิสริยาภรณ์เหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณค่าในการทำงานด้วยความานะอุตสาหะของผู้ได้รับ เป้นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผู้ทำงานเพื่อ "พระราชา"

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 10:22 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมร่มพยอม 812

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23