Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สมาคมศิษย์เก่า มร.นว. ประชุมเตรียมจัดกิจกรรม วันครอบรอบ 96 ปี

วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 16:12 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (กรณีพิเศษ) การจัดทำหนังสือ "ฝากชื่อไว้...ให้จดจำ" การจัดกิจกรรมเนื่องในงานครบรอบ 94 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันสภาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยในปี 2561 จะมีอายุครบ 8 รอบ หรือ 96 ปี และทางสมาคมศิษย์เก่าฯ จะจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีคารวะบูรพาจารย์ การเสวนาทางวิชาการ นิทรรศการย้อนอดีตสู่อนาคต การจัดทำพระเครื่อง เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก แสมป์ที่ระลึก หนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 96 ปี มหาวิทยาลัยฯ 53 ปี สมาคมศิษย์เก่าฯ เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ช่วยกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมขวัญกำลังใจแก่บุคลากรมหาิวทยาลัยฯ และการจัดงานคืนสู่เหย้า นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดตั้งร้านค้าสหกรณ์บริการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำกัด การจัดทำเอกสารของที่ระลึกของสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อสนับสนุนงานวันคล้ายวันสภาปนา 8 รอบ (96 ปี) และการหารือจัดโครงการและกิจกรรมของมหาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปี 2561-2564 เพื่อวางรากฐานให้สมาคมมีแผนงานที่ชัดเจนเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ต่อไป
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (กรณีพิเศษ) การจัดทำหนังสือ "ฝากชื่อไว้...ให้จดจำ" การจัดกิจกรรมเนื่องในงานครบรอบ 94 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันสภาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยในปี 2561 จะมีอายุครบ 8 รอบ หรือ 96 ปี และทางสมาคมศิษย์เก่าฯ จะจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีคารวะบูรพาจารย์ การเสวนาทางวิชาการ นิทรรศการย้อนอดีตสู่อนาคต การจัดทำพระเครื่อง เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก แสมป์ที่ระลึก หนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 96 ปี มหาวิทยาลัยฯ 53 ปี สมาคมศิษย์เก่าฯ เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ช่วยกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมขวัญกำลังใจแก่บุคลากรมหาิวทยาลัยฯ และการจัดงานคืนสู่เหย้า นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดตั้งร้านค้าสหกรณ์บริการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำกัด การจัดทำเอกสารของที่ระลึกของสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อสนับสนุนงานวันคล้ายวันสภาปนา 8 รอบ (96 ปี) และการหารือจัดโครงการและกิจกรรมของมหาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปี 2561-2564 เพื่อวางรากฐานให้สมาคมมีแผนงานที่ชัดเจนเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ต่อไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 16:12 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23