Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สาขาวิชาการออกแบบ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดงาน Art and Design ครั้งที่ 8

วันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 13:55 น.
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

     วันที่ 12 กุมภาพัน 2561 สาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จัดโครงการนำเสนอผลงานด้านการออกแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2 และโครงการปฏิบัติการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติการทางด้านการออกแบบและศิลปะ (Art and Design 8th ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า โครงการ “นำเสนอผลงานด้านการออกแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ภาคเหนือ ครั่งที่ 2” และโครงการ “ปฏิบัติการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติการทางด้านการออกแบบและศิลปะ (Art and Design 8th )” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบ ยกระดับคุณภาพผลงาน ทิศทางการศึกษา ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฝึกฝน แข่งขันทักษะ Sketch Design ทักษะการการใช้โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบของคณาจารย์ นักศึกษาของแต่ละสถาบัน
วันที่ 12 กุมภาพัน 2561 สาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จัดโครงการนำเสนอผลงานด้านการออกแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2 และโครงการปฏิบัติการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติการทางด้านการออกแบบและศิลปะ (Art and Design 8th ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า โครงการ “นำเสนอผลงานด้านการออกแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ภาคเหนือ ครั่งที่ 2” และโครงการ “ปฏิบัติการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติการทางด้านการออกแบบและศิลปะ (Art and Design 8th )” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบ ยกระดับคุณภาพผลงาน ทิศทางการศึกษา ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฝึกฝน แข่งขันทักษะ Sketch Design ทักษะการการใช้โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบของคณาจารย์ นักศึกษาของแต่ละสถาบัน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 13:55 น.

สถานที่จัดงาน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23