Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เจ้าภาพจัดอบรมพัฒนาเครือข่ายผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเขตภาคเหนือ

วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14:43 น.
ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ บึงบอระเพ็ด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

    วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 4 “รวมพลังสร้างสรรค์ ผูกพันสามัคคี” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ บึงบอระเพ็ด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. อภิเดช มงคลปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ. เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 4 “รวมพลังสร้างสรรค์ ผูกพันสามัคคี” ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ พัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การอภิปราย เรื่องการจัดกิจกรรมนักศึกษาภายใต้ระบบการประกันคุณภาพเพื่อร่างวางแผนแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินกิจกรรม กิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบัน ล่องเรือศึกษาระบบนิเวศน์ในบึงบอระเพ็ด บำเพ็ญประโยชน์และศึกษาแหล่งวัฒนธรรมทางศาสนา ณ วัดศรีอุทุมพร ศึกษาแหล่งวัฒนธรรมทางศาสนา ณ วัดคีรีวงศ์ และเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของบึงบอระเพ็ด โดยมีผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือเข้าร่วม ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวนทั้งสิ้น 180 คน
วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 4 “รวมพลังสร้างสรรค์ ผูกพันสามัคคี” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ บึงบอระเพ็ด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. อภิเดช มงคลปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ. เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 4 “รวมพลังสร้างสรรค์ ผูกพันสามัคคี” ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ พัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การอภิปราย เรื่องการจัดกิจกรรมนักศึกษาภายใต้ระบบการประกันคุณภาพเพื่อร่างวางแผนแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินกิจกรรม กิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบัน ล่องเรือศึกษาระบบนิเวศน์ในบึงบอระเพ็ด บำเพ็ญประโยชน์และศึกษาแหล่งวัฒนธรรมทางศาสนา ณ วัดศรีอุทุมพร ศึกษาแหล่งวัฒนธรรมทางศาสนา ณ วัดคีรีวงศ์ และเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของบึงบอระเพ็ด โดยมีผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือเข้าร่วม ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวนทั้งสิ้น 180 คน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14:43 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ บึงบอระเพ็ด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23