Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เจ้าภาพจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา มรภ.ภาคเหนือ ครั้งที่ 30

วันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:33 น.
โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา อำเภอแม่เปิน จ.นครสวรรค์

    กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 “ราชภัฏภาคเหนือสามัคคี ร่วมทำความดีสู่ชุมชนและท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ประกอบด้วย มรภ.กำแพงเพชร มรภ.เพชรบูรณ์ มรภ.ลำปาง มรภ.อุตรดิตถ์ มรภ.ลำปาง มรภ.เชียงใหม่ มรภ.เชียงราย และมรภ.นครสวรรค์ ได้รวมกลุ่มกันในการดำเนินการจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือขึ้น โดยหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ด้วยการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ถือเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ต่อไปได้ ตลอดจนเป็นการร่วมกันกระทำความดีสู่ท้องถิ่นและชุม โดยในปีการศึกษา 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 โดยการลงพื้นที่พัฒนา ปรับปรุงอาคาร และการปรับภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา อำเภอแม่เปิน จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทุกแห่ง ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน เกิดจิตอาสาในการพัฒนา มีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ คิดเป็น ทำเป็น ฝึกประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนผู้นำต่างสถาบัน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานระหว่างสถาบันด้วยการอาสาพัฒนา ตลอดจนการสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนืออีกด้วย
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 “ราชภัฏภาคเหนือสามัคคี ร่วมทำความดีสู่ชุมชนและท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ประกอบด้วย มรภ.กำแพงเพชร มรภ.เพชรบูรณ์ มรภ.ลำปาง มรภ.อุตรดิตถ์ มรภ.ลำปาง มรภ.เชียงใหม่ มรภ.เชียงราย และมรภ.นครสวรรค์ ได้รวมกลุ่มกันในการดำเนินการจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือขึ้น โดยหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ด้วยการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ถือเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ต่อไปได้ ตลอดจนเป็นการร่วมกันกระทำความดีสู่ท้องถิ่นและชุม โดยในปีการศึกษา 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 โดยการลงพื้นที่พัฒนา ปรับปรุงอาคาร และการปรับภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา อำเภอแม่เปิน จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทุกแห่ง ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน เกิดจิตอาสาในการพัฒนา มีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ คิดเป็น ทำเป็น ฝึกประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนผู้นำต่างสถาบัน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานระหว่างสถาบันด้วยการอาสาพัฒนา ตลอดจนการสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนืออีกด้วย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:33 น.

สถานที่จัดงาน
โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา อำเภอแม่เปิน จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23