Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1(2)/2561

วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เวลา 16:20 น.
ห้องอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14

    วันที่ 25 มกราคม 2561 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1(2)/2561 ณ ห้องอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ ความคืบหน้าในการวางแผนงานสถาปนาครบ 8 รอบ (96ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ความคืบหน้าในการวางแผนประสานงานด้านจัดการสหกรณ์ร้านค้า และการจัดงานคารวะบูรพาจารย์ 15 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 7 โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
วันที่ 25 มกราคม 2561 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1(2)/2561 ณ ห้องอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ ความคืบหน้าในการวางแผนงานสถาปนาครบ 8 รอบ (96ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ความคืบหน้าในการวางแผนประสานงานด้านจัดการสหกรณ์ร้านค้า และการจัดงานคารวะบูรพาจารย์ 15 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 7 โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เวลา 16:20 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23