Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ลงนาม MOU ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

วันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เวลา 12:33 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

    วันที่ 24 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรม “การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายมงคล แพทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงานว่า โครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรได้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเพื่อปลูกฝังค่านิยมบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ก่อนการอบรมได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และได้รับเกียรติจากนายประทีป จูฑะศร ผู้อำนวยการ ป.ป.ช. นครสวรรค์ ร่วมลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย จากนั้นเป็นการเสวนาให้ความรู้ในเรื่อง “การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” และการเสวนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ และทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต วิทยากรโดย บุคลากร จากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 24 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรม “การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายมงคล แพทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงานว่า โครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรได้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเพื่อปลูกฝังค่านิยมบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ก่อนการอบรมได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และได้รับเกียรติจากนายประทีป จูฑะศร ผู้อำนวยการ ป.ป.ช. นครสวรรค์ ร่วมลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย จากนั้นเป็นการเสวนาให้ความรู้ในเรื่อง “การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” และการเสวนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ และทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต วิทยากรโดย บุคลากร จากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เวลา 12:33 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23