Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์รับเจ้าภาพจัดประชุมระบบเครือข่าย WUNCA

วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เวลา 15:18 น.

    วันที่ 17 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUNCA ในครั้งต่อไป ซึ่งเป็นครั้งที่ 37 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขตการศึกษาย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-university Network : Uninet) จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลาการที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกับสถานบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย UniNet จึงเห็นสมควรจัดให้มีการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาหรือที่รู้จักกันในนามงานWUNCA" ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำปีละสองครั้ง เรื่อง : อภิชาติ จุมพล ภาพ : ศักดา จตุพร
วันที่ 17 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUNCA ในครั้งต่อไป ซึ่งเป็นครั้งที่ 37 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขตการศึกษาย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-university Network : Uninet) จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลาการที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกับสถานบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย UniNet จึงเห็นสมควรจัดให้มีการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาหรือที่รู้จักกันในนามงานWUNCA" ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำปีละสองครั้ง เรื่อง : อภิชาติ จุมพล ภาพ : ศักดา จตุพร

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เวลา 15:18 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23