Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.ราชภัฏนครสรรค์

วันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เวลา 12:40 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนคสวรรค์ เป็นประธาน และมีนางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้แทนคณะต่างๆ นักวิชาการฝึมือแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหว่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มทักษะฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคตและแก้ปัญหาขาดแคลนช่างฝีมือในตลาดแรงงาน
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนคสวรรค์ เป็นประธาน และมีนางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้แทนคณะต่างๆ นักวิชาการฝึมือแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหว่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มทักษะฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคตและแก้ปัญหาขาดแคลนช่างฝีมือในตลาดแรงงาน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เวลา 12:40 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23