Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มูลนิธิ SET มอบทุนนักศึกษา มร.นว. รวมกว่า 1.5 ล้านบาท

วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:48 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

    วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรกลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิเกื้อกูลเพื่อการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) หรือ มูลนิธิ SET ในโอกาสที่มามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ซึ่ง Dr.Peter s Robinson ผู้จัดการมูลนิธิ SET ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิ SET มามอบทุนให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ โดยได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิ SET จำนวน 126 คน ทุนละ 10,000 บาท รวม 1,260,000 บาท ซึ่งเป็นทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องไปจนสำเร็จการศึกษา และมีนักศึกษาที่ได้รับทุนสงเคราะห์จำนวน 50 คน โดยได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,510,000 บาท สำหรับทุนการศึกษา SET และทุนสงเคราะห์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก มูลนิธิ SET โดย Dr.Peter s Robinson ซึ่งทางมูลนิธิมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทางการศึกษาให้มีคุณภาพทางการศึกษาที่เท่าเทียมกับนักศึกษาคนอื่น โดยมีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่มูลนิธิกำหนด นอกจากมูลนิธิ SET ได้มีการสนับสนุนทุนทางการศึกษาให้กับโรงเรียน และมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ยังสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาจัดขึ้นอีกด้วย อาทิ การออกค่ายอาสาพัฒนาสังคม ซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 รวมระยะเวลา 15 ปี ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมและทำให้นักศึกษาเข้าใจความเป็นผู้ให้มากขึ้น เช่นเดียวกับที่ทางมูลนิธิ SET ได้ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรกลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิเกื้อกูลเพื่อการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) หรือ มูลนิธิ SET ในโอกาสที่มามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ซึ่ง Dr.Peter s Robinson ผู้จัดการมูลนิธิ SET ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิ SET มามอบทุนให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ โดยได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิ SET จำนวน 126 คน ทุนละ 10,000 บาท รวม 1,260,000 บาท ซึ่งเป็นทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องไปจนสำเร็จการศึกษา และมีนักศึกษาที่ได้รับทุนสงเคราะห์จำนวน 50 คน โดยได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,510,000 บาท สำหรับทุนการศึกษา SET และทุนสงเคราะห์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก มูลนิธิ SET โดย Dr.Peter s Robinson ซึ่งทางมูลนิธิมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทางการศึกษาให้มีคุณภาพทางการศึกษาที่เท่าเทียมกับนักศึกษาคนอื่น โดยมีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่มูลนิธิกำหนด นอกจากมูลนิธิ SET ได้มีการสนับสนุนทุนทางการศึกษาให้กับโรงเรียน และมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ยังสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาจัดขึ้นอีกด้วย อาทิ การออกค่ายอาสาพัฒนาสังคม ซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 รวมระยะเวลา 15 ปี ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมและทำให้นักศึกษาเข้าใจความเป็นผู้ให้มากขึ้น เช่นเดียวกับที่ทางมูลนิธิ SET ได้ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:48 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23