Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กีฬาประถมสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 "นครสวรรค์เกมส์"

วันที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 09:30 น.

    http://satit.nsru.ac.th/nakhonsawangame/
http://satit.nsru.ac.th/nakhonsawangame/

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 09:30 น.

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23