Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 11/2560

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 09:30 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร จากคณาจารย์ประจำ และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร จากคณาจารย์ประจำ และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 09:30 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23