Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมสภา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 10/2560

วันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 14:30 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

    วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทำหน้าที่นายกสภาฯ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการลงคะแนนเสียง และมีมติแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทำหน้าที่นายกสภาฯ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการลงคะแนนเสียง และมีมติแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 14:30 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23