Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาส วันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 100 ปี ธงไตรรงค์

วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 08:27 น.
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    28 กันยายน 2560 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย อาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายมงคลแพทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาส วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ครบรอบ 100 ปี ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งรัฐบาลประกาศให้เป็นวันสำคัญของประเทศไทย โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน กิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ม.ราชภัฏนครสรรค์ ได้รับเกียรติให้บรรเลงเพลงชาติไทยด้วย สำหรับวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วิวัฒนาการของธงชาติไทย ในอดีตไทยเคยใช้ธงชาติหลายรูปแบบ แต่หลักฐานเริ่มตั้งแต่ก่อนปี 2325 ไทยเคยใช้ธงพื้นแดงเป็นสัญลักษณ์ เพื่อติดต่อการค้าตั้งแต่สมัยอยุธยา จากนั้นวิวัฒนาการของธงชาติไทย เริ่มเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปี 2394 เริ่มใช้ช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นสัญลักษณ์ ปี 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 โดยเรียกว่า “ธงไตรรงค์”ซึ่งการพระราชทานธงชาติไทย สะท้อนถึงความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
28 กันยายน 2560 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย อาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายมงคลแพทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาส วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ครบรอบ 100 ปี ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งรัฐบาลประกาศให้เป็นวันสำคัญของประเทศไทย โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน กิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ม.ราชภัฏนครสรรค์ ได้รับเกียรติให้บรรเลงเพลงชาติไทยด้วย สำหรับวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วิวัฒนาการของธงชาติไทย ในอดีตไทยเคยใช้ธงชาติหลายรูปแบบ แต่หลักฐานเริ่มตั้งแต่ก่อนปี 2325 ไทยเคยใช้ธงพื้นแดงเป็นสัญลักษณ์ เพื่อติดต่อการค้าตั้งแต่สมัยอยุธยา จากนั้นวิวัฒนาการของธงชาติไทย เริ่มเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปี 2394 เริ่มใช้ช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นสัญลักษณ์ ปี 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 โดยเรียกว่า “ธงไตรรงค์”ซึ่งการพระราชทานธงชาติไทย สะท้อนถึงความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 08:27 น.

สถานที่จัดงาน
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23