Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดสัมมนา “การเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตย”

วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 15:44 น.
ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตย” ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวกมลชนก จอมกระโทก นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ กล่าวรายงานว่า การสัมมนาเชิงวิชาการ “การเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตย” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตย ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อขยายองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารจัดการเลือกตั้ง บรรยายเรื่อง “การเลือกตั้ง” และรองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายเรื่อง “ความเป็นประชาธิปไตย” มีผู้เข้าร่วมรับฟังประกอบด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา รวม 330 คน
27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตย” ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวกมลชนก จอมกระโทก นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ กล่าวรายงานว่า การสัมมนาเชิงวิชาการ “การเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตย” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตย ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อขยายองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารจัดการเลือกตั้ง บรรยายเรื่อง “การเลือกตั้ง” และรองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายเรื่อง “ความเป็นประชาธิปไตย” มีผู้เข้าร่วมรับฟังประกอบด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา รวม 330 คน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 15:44 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23