Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ทุกสนามสอบในศูนย์สอบจังหวัดนครสวรรค์พร้อมแล้ว

วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 18:19 น.

    วันที่ 23 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้แทนจากหัวหน้าส่วนราชการ จ.นครสวรรค์ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครอง และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเดินทางตรวจความเรียบร้อยสนามสอบต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยวาส ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 นครสวรรค์ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นศูนย์อำนวยการ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2560 กลุ่มภาคเหนือเขต 2 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2560 โดยทุกสนามสอบมีความพร้อมในการจัดการสอบแข่งขันแล้ว ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าสอบโปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ การแต่งกาย และข้อควรปฏิบัติต่างๆ ให้ถี่ถ้วน รวมทั้งขอให้เผื่อเวลาการเดินทางไปยังสนามสอบ เนื่องจากมีผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้เกิดการจราจรติดขัดได้ และขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบของการสอบอย่างเคร่งครัด
วันที่ 23 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้แทนจากหัวหน้าส่วนราชการ จ.นครสวรรค์ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครอง และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเดินทางตรวจความเรียบร้อยสนามสอบต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยวาส ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 นครสวรรค์ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นศูนย์อำนวยการ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2560 กลุ่มภาคเหนือเขต 2 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2560 โดยทุกสนามสอบมีความพร้อมในการจัดการสอบแข่งขันแล้ว ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าสอบโปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ การแต่งกาย และข้อควรปฏิบัติต่างๆ ให้ถี่ถ้วน รวมทั้งขอให้เผื่อเวลาการเดินทางไปยังสนามสอบ เนื่องจากมีผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้เกิดการจราจรติดขัดได้ และขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบของการสอบอย่างเคร่งครัด

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 18:19 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23