Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผวจ.นครสวรรค์ ตรวจความพร้อมศูนย์สอบข้าราชการท้องถิ่น 2560

วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09:30 น.
อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

    วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อย ความพร้อม ของสถานที่ซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงสนามสอบแข่งขันของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมี ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี อ.ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดี นายมงคล แพทองคำ ผอ.สำนักอธิการบดี พร้อมบุคลากร ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2560 จะมีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับผิดชอบดำเนินการจัดการสอบ กลุ่มภาคเหนือเขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก มีสนามสอบแข่งขัน จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ทั้งสองแห่ง โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) โรงเรียนลาซาลโชติรวี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 นครสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส โรงเรียนโพฒิสารศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม และสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีที่นั่งสอบกว่า 3 หมื่นที่นั่ง แยกตามสนามสอบดังกล่าว
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อย ความพร้อม ของสถานที่ซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงสนามสอบแข่งขันของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมี ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี อ.ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดี นายมงคล แพทองคำ ผอ.สำนักอธิการบดี พร้อมบุคลากร ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2560 จะมีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับผิดชอบดำเนินการจัดการสอบ กลุ่มภาคเหนือเขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก มีสนามสอบแข่งขัน จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ทั้งสองแห่ง โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) โรงเรียนลาซาลโชติรวี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 นครสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส โรงเรียนโพฒิสารศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม และสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีที่นั่งสอบกว่า 3 หมื่นที่นั่ง แยกตามสนามสอบดังกล่าว

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09:30 น.

สถานที่จัดงาน
อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23