Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมสภา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2560 มีมติเสนอชื่อนายกสภาคนใหม่

วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09:30 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ ครั้งที่ 9/2560 โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ แทนตำแหน่งเดิมที่ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงค์ธัญญวงศ์ ได้ลาออกไปก่อนครบวาระ ซึ่งได้มีการกำหนดให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21-29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา และคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบคุณสมบัตผู้ที่สมควรเสนอชื่อแล้วมีจำนวน 2 ราย เรียงตามลำดับตัวอักษร ได้แก่ นายสมเชาว์ เกษประทุม และนายใหญ่ โรจน์สวณิชกร และการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายสมเชาว์ เกษประทุม เพื่อขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต่อไป ทั้งนี้จะมีระยะเวลาที่เหลือในการดำรงตำแหน่งตามวาระเดิมของ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงค์ธัญญวงศ์
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ ครั้งที่ 9/2560 โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ แทนตำแหน่งเดิมที่ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงค์ธัญญวงศ์ ได้ลาออกไปก่อนครบวาระ ซึ่งได้มีการกำหนดให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21-29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา และคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบคุณสมบัตผู้ที่สมควรเสนอชื่อแล้วมีจำนวน 2 ราย เรียงตามลำดับตัวอักษร ได้แก่ นายสมเชาว์ เกษประทุม และนายใหญ่ โรจน์สวณิชกร และการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายสมเชาว์ เกษประทุม เพื่อขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต่อไป ทั้งนี้จะมีระยะเวลาที่เหลือในการดำรงตำแหน่งตามวาระเดิมของ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงค์ธัญญวงศ์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09:30 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23