Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ตรวจศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 16:23 น.

    

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 16:23 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23