Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมเตรียมจัดสนามสอบ

วันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13:30 น.

    วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอมราวดีอาคาร 14 ชั้น3
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอมราวดีอาคาร 14 ชั้น3

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13:30 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23