Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จัดการประชุมเตรียมความพร้อม

วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 20:30 น.

    วันนี้ 08.30-13.00 น. ทางเจ้าที่ศูนย์อำนวยการสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ทำการจัดส่งข้อมูล คู่มือสนามสอบและคู่มือการปฏิบัติ ให้กับสนามสอบทั้ง 12 สนามได้แก่ 1.โรงเรียน สตรีนครสวรรค์ 2. โรงเรียนนครสวรรค์3.โรงเรียนโพฒิสารศึกษา4.วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรคฺ5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาครสวรรค์6.โรงเรียนลาซาลโชติรวี 7. โรงเรียนนวมิทราชุทิศ มัชฌิม8.โรงเรียนเทศบาลวัดพรมจริยาวาส10.ศุนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค6 นครสวรรค์11.สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร12.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) เป็นที่เรียบร้อยและศูนย์อำนวยการสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนถิ่นประจำปี 2560 ในวันที่ 14 ก.ย.2560 เวลา13.00 น.มีวารการประชุมดังนี้ 1.เรื่องการจัดเก็บสถานที่เก็บข้อสอบและตรวจข้อสอบจะมีทางท้องถิ่นเข้าตรวจในวันที่ 18 ก.ย.2560 2.เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบแข่งขัน ในเรื่องป้ายจราจรหมอบมอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดูแลและจัดทำป้ายตามจุดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ ที่จอดรถให้จัดทไหนังสือขอเทศบาลในเรื่องการขอที่จอดรถบริเวณไหล่ทาง พร้อมประชาสัมพันธ์รถประจำทางสาย สีต่างๆว่ามีการเดินรถทางใดรวมถึงจัดนักศึกษาประชาสัมพันธ์เส้นทางตามจุดต่างๆที่เป็นที่ขึ้นรถ เรื่องร้านอาหารควรมีคุณภาพ และจัดโซนเป็นที่รับประทานอาหารให้เป็นตามจุด การประชาสัมพันธ์ในสร้างบล๊อคในเพจของมหลิทยาลัยเพื่อประชาสัมข้อมูลการสอบ ฝ่ายการพยาบาลให้จัดมีนางพยาบาลทุกจุด ทุกสนาม สนามล่ะ 1 คน ณ ห้องประชุมดุสิตาอาคาร14 ชั้น2
วันนี้ 08.30-13.00 น. ทางเจ้าที่ศูนย์อำนวยการสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ทำการจัดส่งข้อมูล คู่มือสนามสอบและคู่มือการปฏิบัติ ให้กับสนามสอบทั้ง 12 สนามได้แก่ 1.โรงเรียน สตรีนครสวรรค์ 2. โรงเรียนนครสวรรค์3.โรงเรียนโพฒิสารศึกษา4.วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรคฺ5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาครสวรรค์6.โรงเรียนลาซาลโชติรวี 7. โรงเรียนนวมิทราชุทิศ มัชฌิม8.โรงเรียนเทศบาลวัดพรมจริยาวาส10.ศุนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค6 นครสวรรค์11.สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร12.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) เป็นที่เรียบร้อยและศูนย์อำนวยการสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนถิ่นประจำปี 2560 ในวันที่ 14 ก.ย.2560 เวลา13.00 น.มีวารการประชุมดังนี้ 1.เรื่องการจัดเก็บสถานที่เก็บข้อสอบและตรวจข้อสอบจะมีทางท้องถิ่นเข้าตรวจในวันที่ 18 ก.ย.2560 2.เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบแข่งขัน ในเรื่องป้ายจราจรหมอบมอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดูแลและจัดทำป้ายตามจุดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ ที่จอดรถให้จัดทไหนังสือขอเทศบาลในเรื่องการขอที่จอดรถบริเวณไหล่ทาง พร้อมประชาสัมพันธ์รถประจำทางสาย สีต่างๆว่ามีการเดินรถทางใดรวมถึงจัดนักศึกษาประชาสัมพันธ์เส้นทางตามจุดต่างๆที่เป็นที่ขึ้นรถ เรื่องร้านอาหารควรมีคุณภาพ และจัดโซนเป็นที่รับประทานอาหารให้เป็นตามจุด การประชาสัมพันธ์ในสร้างบล๊อคในเพจของมหลิทยาลัยเพื่อประชาสัมข้อมูลการสอบ ฝ่ายการพยาบาลให้จัดมีนางพยาบาลทุกจุด ทุกสนาม สนามล่ะ 1 คน ณ ห้องประชุมดุสิตาอาคาร14 ชั้น2

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 20:30 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23