Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 08:30 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ตามรายการข้อมูลสนามสอบ

    

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 08:30 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ตามรายการข้อมูลสนามสอบ

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23