Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เปิดตลาดราชภัฏนครสวรรค์ "U-Market"

วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13:24 น.
ลานหน้าหอวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 13 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ "U-Market" ณ บริเวณลานหน้าหอวัฒนธรรม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดขึ้นโดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับคณะ และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากร ได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า โดยจะจัดขึ้นทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 12.00-17.00 น. ท่านที่สนใจจะร่วมจำหน่ายสินค้าสามารถติดต่อได้ที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารต้นน้ำ ชั้น 1 โทรศัพท์ 056-882359
วันที่ 13 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ "U-Market" ณ บริเวณลานหน้าหอวัฒนธรรม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดขึ้นโดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับคณะ และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากร ได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า โดยจะจัดขึ้นทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 12.00-17.00 น. ท่านที่สนใจจะร่วมจำหน่ายสินค้าสามารถติดต่อได้ที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารต้นน้ำ ชั้น 1 โทรศัพท์ 056-882359

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13:24 น.

สถานที่จัดงาน
ลานหน้าหอวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23