Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

งานกษีณาลัย '๖๐

วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 18:00 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 28 กันยายน 2560 สโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน ร่วมกับ สโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานกษีณาลัย ประจำปี 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี 2560 โดยมีผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการรวม 6 ท่าน ได้แก่ อาจารย์นพรัตน์ จิตตะวณิช อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการศึกษา สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.สิริจิตต์ ปันเงิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ปราณี ตปนียวรวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์สุนทรี ทรัพย์สังข์ ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคุณสัญชานี สุขพิทักษ์ ลูกจ้าประจำ กลุ่มงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
วันที่ 28 กันยายน 2560 สโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน ร่วมกับ สโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานกษีณาลัย ประจำปี 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี 2560 โดยมีผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการรวม 6 ท่าน ได้แก่ อาจารย์นพรัตน์ จิตตะวณิช อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการศึกษา สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.สิริจิตต์ ปันเงิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ปราณี ตปนียวรวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์สุนทรี ทรัพย์สังข์ ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคุณสัญชานี สุขพิทักษ์ ลูกจ้าประจำ กลุ่มงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 18:00 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23