Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ รร.สาธิต ม.ราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 16:05 น.
ห้องประชุมยางอินเดีย โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยางอินเดีย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวาระการประชุม อาทิ แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) รางวัลที่ได้รับในปีการศึกษา 2559 คะแนน O-NET, NT ย้อนหลัง 5 ปี การปรับปรุงอาคารสถานที่ งบประมาณประจำปี 2561 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2564 และการเปิดห้อง สสวท. และห้อง MEP เป็นต้น
วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยางอินเดีย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวาระการประชุม อาทิ แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) รางวัลที่ได้รับในปีการศึกษา 2559 คะแนน O-NET, NT ย้อนหลัง 5 ปี การปรับปรุงอาคารสถานที่ งบประมาณประจำปี 2561 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2564 และการเปิดห้อง สสวท. และห้อง MEP เป็นต้น

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 16:05 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมยางอินเดีย โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23