Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดสัมมนา "การเมืองท้องถิ่นไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0"

วันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:43 น.
ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่น 35 จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การเมืองท้องถิ่นไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง "การเมืองท้องถิ่นไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของเรื่องการเมืองท้องถิ่นในปัจจุบัน เกิดการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมการสัมมนากว่า 250 คน
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่น 35 จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การเมืองท้องถิ่นไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง "การเมืองท้องถิ่นไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของเรื่องการเมืองท้องถิ่นในปัจจุบัน เกิดการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมการสัมมนากว่า 250 คน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:43 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23