Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2560

วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:34 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:34 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23