Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ SET และทุนสงเคราะห์ ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:24 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค์

    กลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ SET และทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค์ โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยร่วมต้อนรับผู้มอบทุนการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจเป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้อำนวยการมูลนิธิ SET Dr.Peter S.Robinson ผู้แทนมูลนิธิ SLSF คูณประวี กมลกาญจนะ และคณะกรรมการมูลนิธิ SET มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน ๑๒๗ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๐,๐๐๐ บาท และทุนสงเคราะห์ จำนวน ๕๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
กลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ SET และทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค์ โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยร่วมต้อนรับผู้มอบทุนการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจเป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้อำนวยการมูลนิธิ SET Dr.Peter S.Robinson ผู้แทนมูลนิธิ SLSF คูณประวี กมลกาญจนะ และคณะกรรมการมูลนิธิ SET มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน ๑๒๗ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๐,๐๐๐ บาท และทุนสงเคราะห์ จำนวน ๕๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:24 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23