Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อบรมการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 09:00 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Training 1 อาคาร 15 ชั้น 2

    อบรมการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับ หัวหน้าสำนักงาน ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของคณะ/ศูนย์/สำนัก
อบรมการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับ หัวหน้าสำนักงาน ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของคณะ/ศูนย์/สำนัก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Training 1 อาคาร 15 ชั้น 2

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23