Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรม"

วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:30 น.
ห้องประชุมร่มพะยอม ม.ราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 9 สิงหาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบยุทธศาสตร์ หัวข้อ "มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรม" ณ ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุม รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกัลยาณมิตรทางวิชาการจากเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ ม.ราชภัฏพระนคร ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ราชภัฏลำปาง ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และม.สุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิทยพัฒนานครสวรรค์ รวมทั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยเชื่อว่าข้อสรุปจากเวทีในครั้งนี้ จะสามารถเป็นจุดเริ่มต้นทางความคิดเพื่อสำหรับเป็นแนวทางยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมตามหลักการอภิบาลโดยเครือข่าย ในอันที่จะบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื่อจรรโลง ต่อยอด และพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่อไป ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบยุทธศาสตร์ หัวข้อ "มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรม" ณ ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุม รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกัลยาณมิตรทางวิชาการจากเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ ม.ราชภัฏพระนคร ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ราชภัฏลำปาง ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และม.สุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิทยพัฒนานครสวรรค์ รวมทั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยเชื่อว่าข้อสรุปจากเวทีในครั้งนี้ จะสามารถเป็นจุดเริ่มต้นทางความคิดเพื่อสำหรับเป็นแนวทางยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมตามหลักการอภิบาลโดยเครือข่าย ในอันที่จะบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื่อจรรโลง ต่อยอด และพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่อไป ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:30 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมร่มพะยอม ม.ราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23