Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ บรรยายให้ความรู้การเลือกตั้งและวัฒนธรรมอเมริกาแก่นักศึกษา ม.ราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 เวลา 11:02 น.
ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ Richard W. Snelsire เจ้าหน้าที่สถานทูตระดับสูง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Anna Rogers ในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อบรรยายมอบความรู้แก่นักศึกษา เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ Richard W. Snelsire เจ้าหน้าที่สถานทูตระดับสูง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Anna Rogers ในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อบรรยายมอบความรู้แก่นักศึกษา เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 เวลา 11:02 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23