Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มร.นว.จัดพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพฯ 61 พรรษา

วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 เวลา 10:59 น.
ห้องอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุ ครบ 61 พรรษา และ "วันอนุรักษ์มรดกไทย" เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้องอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี นอกจากพิธีถวายชัยมงคลแล้ว ยังมีการแสดงขับเสภาเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาี โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ เชื้อชวด อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทย โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ บรรเลงดนตรีไทยโดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุ ครบ 61 พรรษา และ "วันอนุรักษ์มรดกไทย" เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้องอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี นอกจากพิธีถวายชัยมงคลแล้ว ยังมีการแสดงขับเสภาเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาี โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ เชื้อชวด อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทย โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ บรรเลงดนตรีไทยโดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 เวลา 10:59 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23