Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สมาคมศิษย์เก่าฯ ประชุมเตรียมจัดงานคารวะบูรพาจารย์ ครบรอบ 95 ปี ม.ราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:54 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

    วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 โดยมีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีคารวะบูรพาจารย์ เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่น ตั้งแต่โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที ไหว้ครูที่เกษียณอายุราชการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบ 95 ปี ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ในวันเดียวกันทางมหาวิทยาลัยฯ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีกำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบ ๙๕ ปี "บูชาครู ผู้ปั้นดินให้เป็นดาว" โดยรศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เผยว่าในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 จากนั้นขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร 99 รูป ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 14 จากนั้นในเวลาประมาณ 09.30 น. จึงเป็นพิธีคารวะบูรพาจารย์ และกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมกัน ณ หอประชุม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว สามารถดูกำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nsru.ac.th โทรศัพท์ 056-219100
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 โดยมีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีคารวะบูรพาจารย์ เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่น ตั้งแต่โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที ไหว้ครูที่เกษียณอายุราชการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบ 95 ปี ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ในวันเดียวกันทางมหาวิทยาลัยฯ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีกำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบ ๙๕ ปี "บูชาครู ผู้ปั้นดินให้เป็นดาว" โดยรศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เผยว่าในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 จากนั้นขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร 99 รูป ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 14 จากนั้นในเวลาประมาณ 09.30 น. จึงเป็นพิธีคารวะบูรพาจารย์ และกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมกัน ณ หอประชุม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว สามารถดูกำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nsru.ac.th โทรศัพท์ 056-219100

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:54 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23