Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รองฯ อธิการบดี มร.นว. ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี และวันกองทัพไทย

วันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 เวลา 15:05 น.
มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ

    เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ และในเวลา 18.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่ ค่านยจิรประวัติ เนื่องในวันกองทัพไทย ณ มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ 18 มกราคม วันกองทัพไทย และถือเป็นวันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ และในเวลา 18.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่ ค่านยจิรประวัติ เนื่องในวันกองทัพไทย ณ มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ 18 มกราคม วันกองทัพไทย และถือเป็นวันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 เวลา 15:05 น.

สถานที่จัดงาน
มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23