Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สาขาประวัติศาสตร์สร้างเสริมประสบการณ์ ณ ชลบุรี, จันทบุรี

วันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 เวลา 15:02 น.
จังหวัดชลบุรีและจันทบุรี

    โครงการอบรมและสร้างเสริมประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัดชลบุรีและจันทบุรี ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2558 จัดโดย สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์
โครงการอบรมและสร้างเสริมประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัดชลบุรีและจันทบุรี ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2558 จัดโดย สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 เวลา 15:02 น.

สถานที่จัดงาน
จังหวัดชลบุรีและจันทบุรี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23