Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มร.นว.ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:59 น.
ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค์

    อธิการบดีมหาวิทายาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย ร่วมพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค์
อธิการบดีมหาวิทายาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย ร่วมพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:59 น.

สถานที่จัดงาน
ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23