Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างวัด-ชุมชนโดยหลักเศราฐกิจพอเพียง

วันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 14:49 น.
ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรชุมชนวัดศรีประมุข(วัดเนื้อร้อน) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

    เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างวัด-ชุมชนโดยอาศักยหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เรื่องการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม:สมุนไพรพื้นบ้าน โดยมี ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายศุนย์การเรียนรู้สมุนไพรชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานีและชัยนาท ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ในการดำรงชีวิต ณ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรชุมชนวัดศรีประมุข(วัดเนื้อร้อน) อ.เมือง จ.อุทัยธานี ซึ่งมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1.กิจกรรมการแข่งขันปรุงอาหาร "เมนูสุขภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.นิทรรศการและการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน การทำน้ำมันว่านไพร เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างวัด-ชุมชนโดยอาศักยหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เรื่องการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม:สมุนไพรพื้นบ้าน โดยมี ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายศุนย์การเรียนรู้สมุนไพรชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานีและชัยนาท ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ในการดำรงชีวิต ณ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรชุมชนวัดศรีประมุข(วัดเนื้อร้อน) อ.เมือง จ.อุทัยธานี ซึ่งมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1.กิจกรรมการแข่งขันปรุงอาหาร "เมนูสุขภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.นิทรรศการและการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน การทำน้ำมันว่านไพร เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 14:49 น.

สถานที่จัดงาน
ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรชุมชนวัดศรีประมุข(วัดเนื้อร้อน) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23