Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มร.นว.จัดอบรมบริหารหลักสูตรและเขียนรายงานผล มคอ.7

วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 14:47 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพอุดมศึกษา เป็นวิทยากร มีผู้แทนอาจารย์จากทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมการฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพอุดมศึกษา เป็นวิทยากร มีผู้แทนอาจารย์จากทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมการฝึกอบรม

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 14:47 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23