Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ที่ประชุมสภาฯ มร.นว. มีมติเตรียมส่งเสริมภาษาไทย-อังกฤษให้นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 เวลา 14:45 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

    วันนี้ (28 เม.ย.59) ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายกสภา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ พร้อมคณะผู้บริหารและกรรมการสภาผู้แทนคณาจารย์ ร่วมรดน้ำดำหัวนายกสภาฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไทย สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการประชุมที่สำคัญต่างๆ มากมาย อาทิ การอนุมัติให้ปริญญาแต่ผู้สำเร็จการศึกษา การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) การพิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนของม.ราชภัฏนครสวรรค์ ประเภทวิชาการเพื่อแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ การสรรหาคณะกรรมการวิชาการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2558 การเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบการบริหารเงินกิจกรรมนักศึกษา ร่างระเบียบการบริหารและจัดการเงินรายได้ ระเบียบการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ร่างประกาศการกำหนดบัญชีเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค กศ.บป. นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยประเด็นต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยสีเขียว การออกกลางคันของนักศึกษา และการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะมีการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งก่อนออกฝึกสอน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และก่อนจบการศึกษา นักศึกษาจะต้องมีคุณภาพมาตรฐานด้านภาษาเพื่อที่นักศึกษาจบออกไปจะสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพ และถูกต้องตามหลักภาษา
วันนี้ (28 เม.ย.59) ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายกสภา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ พร้อมคณะผู้บริหารและกรรมการสภาผู้แทนคณาจารย์ ร่วมรดน้ำดำหัวนายกสภาฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไทย สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการประชุมที่สำคัญต่างๆ มากมาย อาทิ การอนุมัติให้ปริญญาแต่ผู้สำเร็จการศึกษา การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) การพิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนของม.ราชภัฏนครสวรรค์ ประเภทวิชาการเพื่อแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ การสรรหาคณะกรรมการวิชาการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2558 การเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบการบริหารเงินกิจกรรมนักศึกษา ร่างระเบียบการบริหารและจัดการเงินรายได้ ระเบียบการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ร่างประกาศการกำหนดบัญชีเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค กศ.บป. นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยประเด็นต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยสีเขียว การออกกลางคันของนักศึกษา และการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะมีการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งก่อนออกฝึกสอน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และก่อนจบการศึกษา นักศึกษาจะต้องมีคุณภาพมาตรฐานด้านภาษาเพื่อที่นักศึกษาจบออกไปจะสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพ และถูกต้องตามหลักภาษา

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 เวลา 14:45 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23