Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

Books & IT Fair 2016@NSRU

วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 เวลา 14:39 น.
บริเวณชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์

    20 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "Books & IT Fair 2016@NSRU" ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา เหลียวตระกูล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน จากนั้นประธานได้มอบรางวัลสุดยอดนักอ่านนักยืม ประจำปี 2558 ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลซึ่งเป็นอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 3 อันดับแรก ได้แก่ อ.พัชรี ดินฟ้า อ.กฤต โสดาลี คุณวลีรัตน์ ด้วงมหาสอน นายอภิสิทธิ์ ปานนาค น.ส.อริยาภรณ์ แจ้งโห้ นายณัฐกิตติ์ สุขสำราญ คุณรัตนาภรณ์ บัวหลวง คุณธิติพงศ์ มาสี และคุณอนุชา พระสูงเนิน สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการเสวนานักเขียน เรื่อง “อ่านเขียน เรียนรู้ สู่เส้นทางนักเขียน” โดย แพทย์หญิง ชัญวลี ศรีสุโข การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคโนโลยีระบบเปิด การศึกษาแบบเปิด เพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการอบรมสัมมนา “สื่อการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ Infographic” โดย คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ วิทยากร จาก สวทช. บูธจำหน่ายหนังสือหลากหลายประเภท และบูธจำหน่ายสินค้า IT จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2559 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
20 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "Books & IT Fair 2016@NSRU" ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา เหลียวตระกูล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน จากนั้นประธานได้มอบรางวัลสุดยอดนักอ่านนักยืม ประจำปี 2558 ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลซึ่งเป็นอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 3 อันดับแรก ได้แก่ อ.พัชรี ดินฟ้า อ.กฤต โสดาลี คุณวลีรัตน์ ด้วงมหาสอน นายอภิสิทธิ์ ปานนาค น.ส.อริยาภรณ์ แจ้งโห้ นายณัฐกิตติ์ สุขสำราญ คุณรัตนาภรณ์ บัวหลวง คุณธิติพงศ์ มาสี และคุณอนุชา พระสูงเนิน สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการเสวนานักเขียน เรื่อง “อ่านเขียน เรียนรู้ สู่เส้นทางนักเขียน” โดย แพทย์หญิง ชัญวลี ศรีสุโข การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคโนโลยีระบบเปิด การศึกษาแบบเปิด เพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการอบรมสัมมนา “สื่อการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ Infographic” โดย คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ วิทยากร จาก สวทช. บูธจำหน่ายหนังสือหลากหลายประเภท และบูธจำหน่ายสินค้า IT จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2559 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 เวลา 14:39 น.

สถานที่จัดงาน
บริเวณชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23