Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มร.นว. จัดประชุมสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีฯ และจัดทำ Reprofiling มหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 เวลา 14:37 น.
ห้องประชุมร่มพยอม อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมและการจัดทำ Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมร่มพยอม อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะประธานดำเนินการจัดประชุม กล่าวรายงานว่า การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สามารถถ่ายทอดแผนงานสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ประกอบกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำหรับการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมนั้น จะทำให้ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ตลอดจนโครงการและกิจกรรมสอดคล้องกับองค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันเมินดังกล่าว อีกทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ การปรับปรุงบูรณาการแผนงานต่างๆ ตลอดถึงการจัดทำ Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะทำให้การจัดสรรงบประมาณและการบริหารงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย และร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน ๘๐ คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมและการจัดทำ Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมร่มพยอม อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะประธานดำเนินการจัดประชุม กล่าวรายงานว่า การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สามารถถ่ายทอดแผนงานสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ประกอบกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำหรับการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมนั้น จะทำให้ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ตลอดจนโครงการและกิจกรรมสอดคล้องกับองค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันเมินดังกล่าว อีกทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ การปรับปรุงบูรณาการแผนงานต่างๆ ตลอดถึงการจัดทำ Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะทำให้การจัดสรรงบประมาณและการบริหารงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย และร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน ๘๐ คน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 เวลา 14:37 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมร่มพยอม อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23