Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏ นว.จัดแข่งหมากรุกไทย ชิงถ้วยพระเทพฯ ครั้งที่ 15

วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 เวลา 14:31 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ครั้งที่ 15 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสววรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงานว่า สำหรับการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สมาคมหมากรุกไทยดินแดง สมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการจัดระดับหมากรุกไทย ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 15 มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อสืบสานกีฬาหมากรุกไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือนักกีฬาหมากรุกไทย จัดการแข่งขัน 2 รุ่นด้วยกัน ได้แก่ ระดับเด็กและเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และรุ่นสุดยอดเซียน โดยเชิญนักหมากรุกไทยที่มีคะแนนสูงสุด 32 อันดับของเมืองไทย มาร่วมแข่งขัน ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ครั้งที่ 15 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสววรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงานว่า สำหรับการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สมาคมหมากรุกไทยดินแดง สมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการจัดระดับหมากรุกไทย ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 15 มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อสืบสานกีฬาหมากรุกไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือนักกีฬาหมากรุกไทย จัดการแข่งขัน 2 รุ่นด้วยกัน ได้แก่ ระดับเด็กและเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และรุ่นสุดยอดเซียน โดยเชิญนักหมากรุกไทยที่มีคะแนนสูงสุด 32 อันดับของเมืองไทย มาร่วมแข่งขัน ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 เวลา 14:31 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23