Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มร.นว.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทิดพระเกียรติ ร.4

วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:18 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยในเวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ร่วมงาน ประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินชลมารคและสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า ๒ ปี อันถือเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทั้งปวงร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และปวงชนชาวไทยต่างสำนึกในพระราชกรณียกิจต่าง ๆ และพระคุณลักษณะแห่งบุคลิกภาพอันประเสริฐของพระองค์ และจะเจริญรอยตามพระราชกรณียกิจ ในการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในทุกระดับ ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นและทันสมัยตลอดไป จากนั้นเป็นพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าย้อมดิน นิทรรศการเทิดพระเกียรติ การแสดงผลงานอาจารย์และนักเรียน นักศึกษา นิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสัมมนาวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ บริการนวดแผนไทย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก /งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มร.นว.
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยในเวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ร่วมงาน ประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินชลมารคและสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า ๒ ปี อันถือเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทั้งปวงร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และปวงชนชาวไทยต่างสำนึกในพระราชกรณียกิจต่าง ๆ และพระคุณลักษณะแห่งบุคลิกภาพอันประเสริฐของพระองค์ และจะเจริญรอยตามพระราชกรณียกิจ ในการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในทุกระดับ ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นและทันสมัยตลอดไป จากนั้นเป็นพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าย้อมดิน นิทรรศการเทิดพระเกียรติ การแสดงผลงานอาจารย์และนักเรียน นักศึกษา นิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสัมมนาวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ บริการนวดแผนไทย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก /งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มร.นว.

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:18 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23