Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมลุยโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 14:10 น.
ห้องประชุมดาวดึงส์ อาคาร 14 มร.นว.

    ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ อาคาร 14 มร.นว. โดยมีคณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งมีวาระการประชุม อาทิ ผลการแข่งขันกีฬา มรภ.ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ข้อมูลการรับทุนมูลนิธิ SET ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาค กศ.บป. ข้อมูลการรับทุน กยศ. กรอ. โครงการเสริมทักษะเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำชั้นเรียน โครงการเสริมทักษะเพิ่มศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ) การเข้าร่วมสัมมนาและการแข่งขันกีฬาผู้นำนักศึกษาภาคเหนือ ประจำปี 2559 การจัดกิจกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ และการดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนืออีก 7 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป มีวินัยในการใช้รถ ใช้ถนน สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ให้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดอุบัติเหตุ ซึ่งจะมีโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การขับขี่ปลอดภัยบทท้องถนนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ณ หอประชุม มร.นว. ในวันที่ 23 มี.ค.59 และจะมีพิธีเปิด “โครงการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์” อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 30 มี.ค.59 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยจะเรียนเขิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ เป็นประธานเปิดโครงการ และปล่อยขบวนคาราวานไปรอบเมืองปากน้ำโพ
ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ อาคาร 14 มร.นว. โดยมีคณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งมีวาระการประชุม อาทิ ผลการแข่งขันกีฬา มรภ.ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ข้อมูลการรับทุนมูลนิธิ SET ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาค กศ.บป. ข้อมูลการรับทุน กยศ. กรอ. โครงการเสริมทักษะเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำชั้นเรียน โครงการเสริมทักษะเพิ่มศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ) การเข้าร่วมสัมมนาและการแข่งขันกีฬาผู้นำนักศึกษาภาคเหนือ ประจำปี 2559 การจัดกิจกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ และการดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนืออีก 7 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป มีวินัยในการใช้รถ ใช้ถนน สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ให้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดอุบัติเหตุ ซึ่งจะมีโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การขับขี่ปลอดภัยบทท้องถนนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ณ หอประชุม มร.นว. ในวันที่ 23 มี.ค.59 และจะมีพิธีเปิด “โครงการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์” อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 30 มี.ค.59 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยจะเรียนเขิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ เป็นประธานเปิดโครงการ และปล่อยขบวนคาราวานไปรอบเมืองปากน้ำโพ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 14:10 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดาวดึงส์ อาคาร 14 มร.นว.

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23