Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มร.นว.เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 6

วันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 14:05 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาตินำเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 โดยร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จัดประชุมในหัวข้อ "วิถีศิลป์ ถิ่นมังกรสี่แคว เผยแพร่วัฒนธรรมสู่สายตาโลก" โดยเมื่อวันที่ 9 ก.พ.59 เวลา 13.00 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และยังร่วมลงนามความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ 15 มหาวิทยาลัยฯ สำหรับการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมภายในงานมีการบรรยายและนำเสนอผลงานวิชาการ นิทรรศการและผลงานวิจัยสร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย การทัศนศึกษาแห่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และร่วมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ 100 ปี ศตวรรษศรัทธาด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาตินำเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 โดยร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จัดประชุมในหัวข้อ "วิถีศิลป์ ถิ่นมังกรสี่แคว เผยแพร่วัฒนธรรมสู่สายตาโลก" โดยเมื่อวันที่ 9 ก.พ.59 เวลา 13.00 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และยังร่วมลงนามความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ 15 มหาวิทยาลัยฯ สำหรับการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมภายในงานมีการบรรยายและนำเสนอผลงานวิชาการ นิทรรศการและผลงานวิจัยสร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย การทัศนศึกษาแห่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และร่วมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ 100 ปี ศตวรรษศรัทธาด้วย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 14:05 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23