Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มร.นว.ประชุมเตรียมพิธีเปิดโครงการล้านกล้ามหามงคลฯ

วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:01 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเตรียมงานพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้ "ล้านกล้ามหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โครงการปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่งร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ แห่งละ 125,000 ต้น รวมทั้งสิ้น 1 ล้านต้น สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พื้นที่การศึกษาย่านมัทรี อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ โดยจะได้รับเกียรติจากแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเตรียมงานพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้ "ล้านกล้ามหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โครงการปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่งร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ แห่งละ 125,000 ต้น รวมทั้งสิ้น 1 ล้านต้น สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พื้นที่การศึกษาย่านมัทรี อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ โดยจะได้รับเกียรติจากแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:01 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23