Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

งานกวีเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒ วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:59 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ สมาคมกวีร่วมสมัย และสโมสรนครสวรรค์วรรณศิลป์ จัดโครงการกวีเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒ ขึ้น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากนายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีว่า งานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและคนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและกวีนิพนธ์ไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยได้รับเกียรติจากนักกลอนและวิทยากร อาทิ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ ราชบัณฑิต และ ดร.กรองแก้ว เจริญสุข กวีโลกคนที่ ๒๗๑ กิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ภาคเช้า เป็นการอบรมการแต่ง คำประพันธ์ร้อยกรอง และภาคบ่าย มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยและกวีนิพนธ์ไทยอาทิ การโต้วาทีกลอนสด การสาธิตแต่งกลอนจอหงวน การบรรยายให้ความรู้เรื่องภาษาไทยและูมิปัญญาพื้นบ้าน การประกวดแต่งกลอน เป็นต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ สมาคมกวีร่วมสมัย และสโมสรนครสวรรค์วรรณศิลป์ จัดโครงการกวีเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒ ขึ้น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากนายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีว่า งานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและคนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและกวีนิพนธ์ไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยได้รับเกียรติจากนักกลอนและวิทยากร อาทิ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ ราชบัณฑิต และ ดร.กรองแก้ว เจริญสุข กวีโลกคนที่ ๒๗๑ กิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ภาคเช้า เป็นการอบรมการแต่ง คำประพันธ์ร้อยกรอง และภาคบ่าย มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยและกวีนิพนธ์ไทยอาทิ การโต้วาทีกลอนสด การสาธิตแต่งกลอนจอหงวน การบรรยายให้ความรู้เรื่องภาษาไทยและูมิปัญญาพื้นบ้าน การประกวดแต่งกลอน เป็นต้น

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:59 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23